CAMINADA DEL MES

Diumenge 11 de Juliol de 2.010

Torrelasal (Ribera de Cabanes)- Torrenostra (Torreblanca) - Torrelasal (Ribera de Cabanes)

15,8 Km.

- La caminada es totalment plana -

Pots portar-te el banyador per a gaudir de les platges d’El Prat de Cabanes

EL PRAT DE CABANES I TORREBLANCA.

El Prat es una estreta franja de terreny de maresmes i pantans formats per deposats quaternaris. Com qualsevol zona humida, se caracteritza per la presencia de una lamina d’aigua, permanent en alguns llocs i estacionals en altres. La inundació periòdica de determinades zones es degut a les característiques de les marjals, a on a voltes el nivell freàtic arriba a la superfície, i a la presencia de brolladors d’aigua dolça contribueix a mantenir alguns llocs permanent inundats. El paisatge característic es el propi d’una plana litoral separada del mar per un cordó de graves i de còdols amb acumulacions de dipòsits arenosos. El cromatisme de l’espai esta dominat perles tonalitats verd fosc pròpies del Prat degut a les abundants masses vegetals de joncs que destaquen sobre el substrat de llims i turbes. Vegetació: Hi ha tres grups de comunitats vegetals, la de les salines,les pròpies del cordó litoral i les aquàtiques. Fauna: Hi ha espècies endèmiques, la gambeta, el fartet o el samaruc. De les aus destaca el arpellot cendrós, el corriol camanegre,el coll verd, la fotja vulgar i la garseta blanca.

AVÍS: Tots els participants en les caminades ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua pròpia seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap cas a Anant Anant caminades o a l'organització de cada caminada.